找回密码
 免费注册

快捷登录

QQ登录

只需一步,快速开始

高考英语3500词汇S-Z附音标.docx

[复制链接]
发表于 2023-4-5 22:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,免费下载文档,上传文档可提现,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

×
文档下载格式:docx|上传:2023-4-5 22:03|阅读:16次|页数:20页|大小:28.5 KB|文档ID:63478
高考英语3500词汇S-Z附音标.docx - 第1页
高考英语3500词汇S-Z附音标.docx - 第2页
高考英语3500词汇S-Z附音标.docx - 第3页
高考英语3500词汇S-Z附音标.docx - 第4页
高考英语3500词汇S-Z附音标.docx - 第5页
下载提示
  1. 本文档共20页,可阅读全部内容。学问文库文档VIP会员免费下载,其余文件的所有权益归上传用户所有。
  2. 本站所有word ppt pdf文档资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE或WPS或PDF阅读器。ZIP压缩文件请下载最新的解压软件解压。
  3. 本文档付费后,不意味着付费购买了版权,只能用于单位或个人使用,不得用于商业用途(如:【转卖】进行直接盈利和【编辑后售卖】进行间接盈利)。
  4. 本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务。
  5. 下载文件中如有侵权或不适当错误等内容,请与我们联系,我们立即纠正!
  6. 教育文档/各类资源分享下载交流QQ群:317981604(未满),欢迎您点击加入!
文本预览
高考英语3500词汇S-Z附音标.docx内容摘要: Sstrike [straɪk] v.(钟)鸣;敲(响),罢工strike (struck, struck 或 stricken) [straɪk] vt. 擦(打)火, 侵袭string [strɪŋ] n. 细绳, 线, 带strong [strɔŋ; (US) strɔːɡ] a. 强(壮)的;坚固的;强烈的;坚强的struggle [ˈstrʌɡ(ə)l] vi. 斗争stubborn [ˈstʌbən] a. 固执的, 倔强的student [ˈstjuːdənt] n. 学生studio [ˈstjuːdɪəʊ] n. 工作室, 演播室study [ˈstʌdɪ] v. 学习;研究 n. 书房stupid [ˈstjuːpɪd] a. 愚蠢的, 笨的style [staɪl] n. 方式, 作风, 款式subject [ˈsʌbdʒɪkt] a. 隶属的;受支配的;易受…的;在…条件下 vt. 使隶属;使服从;使受到 n. 题目;主题;学科;主语;主体subjective [səbˈdʒektɪv] a. 主观的submit [səbˈmɪt] v. 提交, 呈递(文件, 建议等)subscribe [səbˈskraɪb] v.订阅,订购(报刊等)substitute [ˈsʌbstɪtjuːt] v. 代替, 取代subtraction [səbˈtrɔkʃ(ə)n] n.(算数中的)减succeed [səkˈsiːd] vi. 成功success [səkˈses] n. 成功successful [səkˈsesfʊl] a. 成功的,有成就的such [sʌtʃ] ad. 那么 pron. (泛指)人, 事物 a.这样的, 那样的suck [sʌk] vt. 吸吮sudden [ˈsʌd(ə)n] a. 突然的suffer [ˈsʌfə(r)] vi. 受苦, 遭受suffering [ˈsʌfərɪŋ] n. 痛苦, 苦难sugar [ˈʃʊɡə(r)] n. 糖suggest [səˈdʒest; (US) səɡˈdʒest] vt. 建议, 提议suggestion [səˈdʒestʃ(ə)n] n. 建议suit [suːt, sjuːt] vt. 适合 n.一套(衣服)suite [swiːt] n. 套间;组曲suitable [ˈsjuːtəb(ə)l] a. 合适的, 适宜的suitcase [ˈsjuːtkeɪs] n.(旅行用)小提箱,衣箱summary [ˈsʌmərɪ] n. 摘要, 概要summer [ˈsʌmə(r)] n. 夏天, 夏季sun [sʌn] n. 太阳, 阳光sunburnt [ˈsʌnbɜːnt] a. 晒黑的Sunday [ˈsʌndeɪ] n. 星期日sunglasses [ˈsʌnɡlɑːsɪs] n. 太阳眼镜, 墨镜sunlight [ˈsʌnlaɪt] n. 日光, 阳光sunny [ˈsʌnɪ] a. 晴朗的;阳光充足的sunrise [ˈsʌnraɪs] n. 黎明, 拂晓sunset [ˈsʌnset] n. 日落(时分)sunshine [ˈsʌnʃaɪn] n. 阳光super [ˈsuːpə(r), ˈsjuːpə(r)] a. 顶好的, 超级的superb [suːˈpɜːb] a. 卓越的,质量极高的superior [suːˈpɪərɪə(r)] a. 更胜一筹的 n. 上级, 上司superman [ˈsuːpəman] n. 超人supermarket [ˈsuːpəmɑːkɪt] n. 超级市场supper [ˈsʌpə(r)] n. 晚餐, 晚饭supply [səˈplaɪ] vt.& n. 供给, 供应support [səˈpɔːt] vt.& n. 支持, 赞助suppose [səˈpəʊz] vt. 猜想,假定,料想supreme [suːˈpriːm] a.至高无上的,最高的sure [ʃʊə(r), ʃɔː(r)] a. 确信, 肯定 ad. (口语)的确, 一定, 当然surface [ˈsɜːfɪs] n. 表面surgeon [ˈsɜːdʒ(ə)n] n. 外科医生surplus [ˈsɜːpləs] n. 过剩, 剩余surprise [səˈpraɪz] vt. 使惊奇,使诧异 n. 惊奇,诧异surround [səˈraʊnd]vt. 围绕;包围surrounding [səˈraʊndɪŋ] a. 周围的survival [səˈvaɪv(ə)l] n. 存活, 幸存survive [səˈvaɪv] v.生存, 存活, 幸免于难suspect [səˈspekt] n. 犯罪嫌疑人suspension [səˈspenʃ(ə)n] n.暂令停职,推迟,延期swallow [ˈswɔləʊ] vt. 吞下;咽下swap [swɔp] v. 交换(东西)swear (swore, sworn) [sweə(r)] v.咒骂.,诅咒sweat [swet] n. 汗, 汗水sweater [ˈswetə(r)]n. 厚运动衫, 毛衣sweep(swept,swept) [swiːp] v. 扫除, 扫sweet [swiːt] n.甜食;蜜饯;甜点;糖果;芳香 a.甜的;新鲜的;可爱的;亲切的swell (swelled, swollen) [swel] v. 肿胀swift [swɪft] a. 快的, 迅速的swim [swɪm] n. 游泳, 游swim (swam, swum) [swɪm] vi. 游泳,游swimming [ˈswɪmɪŋ] n. 游泳swimming pool [ˈswɪmɪŋ puːl] n. 游泳池swing [swɪŋ] vt. 挥舞, 摆动 n. 秋千Swiss [swɪŋ] a. 瑞士人的 n. 瑞士人Switzerland [ˈswɪtsələnd]* n. 瑞士switch [swɪtʃ] v./ n. 开关,转换,改变sword [sɔːd] n. 剑, 刀symbol [ˈsɪmb(ə)l] n. 象征sympathy [ˈsɪmpəθɪ] n. 同情symphony [ˈsɪmfənɪ] n. 交响乐symptom [ˈsɪmfənɪ] n. 症状system [ˈsɪstəm] n. 体系;系统systematic [sɪstəˈmætɪk] a.系统的,有条理的Ttable [ˈteɪb(ə)l] n. 桌子, 表格table tennis [ˈteɪb(ə)l ˈtenɪs] n. 乒乓球tabletˈtenɪs n. 药片tail [teɪl] n. (动物的)尾巴tailor [ˈteɪlə(r)] n. 裁缝take (took, taken) [teɪk] vt. 拿;拿走;做;服用;乘坐;花费tale [teɪl] n. 故事, 传说talent [ˈtælənt] n. 天才, 天赋talk [tɔːk] n.& v.谈话,讲话,演讲,交谈tall [tɔːl] a. 高的tank [tæŋk] n. 储水容量;坦克tanker [ˈtæŋkə(r)] n. 油船tap [tæp] n. (自来水煤气等的)龙头tape [teɪp] n. 磁带;录音带tape recorder [teɪp rɪˈkɔːdə(r)] n. 磁带录音机target [ˈtɑːɡɪt] n./ v. 目标, 把…作为攻击目标task [tɑːsk; (US) tæsk] n. 任务, 工作taste [teɪst] n. 品尝, 尝味;味道 vt. 品尝, 尝味tasteless [ˈteɪstlɪs] a. 无滋味的tasty [ˈteɪstɪ] a. 味道好的tax [tæks] n. 税, 税款tax-free [tæks friː]免税的taxi [ˈtæksɪ] n. 出租汽车taxipayer n. 纳税人tea [tiː] n. 茶;茶叶teach(taught,taught) [tiː] v. 教书,教teacher [ˈtiːtʃə(r)] n. 教师, 教员team [tiːm] n. 队, 组teamwork [ˈtiːmwɜːk] n. 合作, 协同工作teapot [ˈtiːpɔt] n. 茶壶tear [teə(r)] n. 眼泪 v. 扯破, 撕开tease [tiːz] v. 取笑, 戏弄, 寻开心technical [ˈteknɪk(ə)l] a. 技术的, 工艺的technique [ˈteknɪk(ə)l] n. 技术;技巧,方法technology [tekˈnɔlədʒɪ] n. 技术teenager [ˈtiːneɪdʒə(r)] n.(13~19 岁的)青少年, 十几岁的少年telegram [ˈtelɪɡræm] n. 电报telegraph [ˈtelɪɡrɑːf; (US) -ɡræf] v. (拍) 电报telephone [ˈtelɪɡrɑːf; (US) -ɡræf] v. 打电话 n. 电话telephone-booth 或 telephone-box n. 公用电话间telescope [ˈtelɪɡrɑːf; (US) -ɡræf] n. 望远镜television [ˈtelɪɡrɑːf; (US) -ɡræf] n. 电视tell (told, told) [tel] vt.告诉,讲述,吩咐temperature [ˈtemprɪtʃə(r)] n. 温度temple [ˈtemp(ə)l] n. 庙宇, 寺院temporary [ˈtempərərɪ] a. 短暂的, 暂时的temptation [tempˈteɪʃ(ə)n] n. 引诱;诱惑tend [tend] v. 往往会, 常常就, 倾向, 趋于tendency [ˈtendənsɪ] n. 倾向, 偏好, 性情tennis [ˈtenɪs] n. 网球ten [ten] num. 十tense [tens] a. 拉紧的, 紧张的 v.(使)拉紧,(使)变得紧张 n. 时态tension [ˈtenʃ(ə)n] n. 紧张局势, 矛盾tent [tent] n. 帐篷tentative [tent] a. 不确定的, 踌躇的term [tɜːm] n. 学期;术语;条款;项terminal [tɜːm] a.(火车汽车飞机)终点站terrible [ˈterɪb(ə)l] a. 可怕的;糟糕的terrify [ˈterɪfaɪ] vt. 使人感到恐怖terror [ˈterə(r)] n. 恐惧, 惊恐test [test] vt.& n. 测试, 考查, 试验text [tekst] n. 文本, 课文textbook n. 课本, 教科书than [ðen, ðæn] conj. 比thank [θæŋk] vt. 感谢, 致谢, 道谢 n. (复)感谢, 谢意thankful [ˈθæŋkfʊl] a. 感谢的, 感激的that [ðæt] a.& pron.那, 那个 conj. 那, 那个(引导宾语从句等)ad. 那么, 那样the [ðə, ðɪ, ðiː] art. 这(那)个,这(那)些(用于特定人或物, 序数词, 最高级, 专有名词, 世上独一 无二事物前)theatre (美 theater) ['θiətə] n. 剧场, 戏院theft [θeft] n. 盗窃案their [ðeə(r)] pron. 他(她,它)们的theirs [ðeəz] pron. 他(她,它)们的them [ð(ə)m, ðem] pron. 他/她/它们(宾格)theme [θiːm] n. 主题themselves [ðəmˈselvz] pron.他/她/它们自己then [ðen] ad. 当时,那时,然后,那么theoretical [θɪəˈretɪk(ə)l] a. 理论的theory [θɪəˈretɪk(ə)l] n. 理论there [ðeə(r)] int. 那!你瞧(表示引起注意) n. 那里, 那儿 ad. 在那里, 往那里;(作引导词)表”存在"therefore [ˈðeəfɔː(r)] ad. 因此, 所以thermos [ˈθɜːmɔs] n. 热水瓶these [ˈθɜːmɔs] a. & pron. 这些they [ðeɪ] pron. 他(她)们;它们thick [θɪk] a. 厚的thief (复 thieves) [θiːf] n. 窃贼, 小偷thin[θɪn] a. 薄的;瘦的;稀的thing [θɪŋ] n. 东西;(复)物品, 用品;事情, 事件think(thought, thought) [θɪŋk] v. 想;认为;考虑thinking [ˈθɪŋkɪŋ] n. 思索;见解;想法third [θɜːd] num. 第三thirst [θɜːd] n. 渴; 口渴thirsty [ˈθɜːstɪ] a. 渴thirteen [θɜːˈtiːn] num. 十三thirty [ˈθɜːtɪ] num. 三十this [ðɪs] a.& pron.这, 这个thorough [ˈθʌrə; (US) ˈθʌrəʊ] a. 彻底的those [ðəʊz] a.& pron.那些though [ðəʊ] conj. 虽然, 可是thought [θɔːt] n. 思考,思想;念头thousand [ˈθaʊzənd] num. 千thread [θred] n. 线three [θriː] num. 三thrill [θrɪl] n./ v. 兴奋, 激动thriller [ˈθrɪlə(r)] n. 惊险小说throat [θrəʊt] n. 喉咙through [θruː] prep.穿(通)过;从始至终 ad.穿(通)过;自始至终throughout [θruːˈaʊt] prep. 遍及, 贯穿throw(threw,thrown) [θrəʊ] v.投,掷,扔thunder [ˈθʌndə(r)] n.& v. 雷声, 打雷thunderstorm [ˈθʌndəstɔːm] n.雷电交加暴风雨Thursday [ˈθɜːzdeɪ] n. 星期四thus [ðʌs] ad. 这样;因而Tibet [ti'bet] n. 西藏Tibeta [ti'betən] n. 西藏人;西藏语tick [tɪk] vt. 作记号ticket [ˈtɪkɪt] n. 票;卷tidy [ˈtɪkɪt] a. 整洁的, 干净的 vt. 弄整洁, 弄干净tie [taɪ] vt. (用绳, 线)系, 拴, 扎 n. 领带, 绳子, 结;关系tiger [ˈtaɪɡə(r)] n. 老虎tight [taɪt] a. 紧的till [tɪl] conj.& prep.直到,直到…为止time [taɪm] n. 时间;时期;钟点,次,回 vt.测定…的时间,记录…的时间timetable [ˈtaɪmteɪb(ə)l] n.(火车、公共汽车等)时间表;(学校)课表tin [tɪn] n. (英)罐头, 听头tiny [ˈtaɪnɪ] adj. tinier, tiniest a. 极小的, 微小的tip [tɪp] n.& v.顶端, 尖端;告诫; 提示 (给)小费tire [ˈtaɪə(r)] vi. 使疲劳tired [ˈtaɪəd] a. 疲劳的, 累的tiresomev a. 令人厌倦的tissue [ˈtɪʃuː, ˈtɪsjuː] n. (人, 动植物的)组织, 纸巾title [ˈtɪʃuː,ˈtɪsjuː] n. 标题, 题目to [tʊ, tuː] prep. (动词不定式符号, 无词义);(表示接受动作的人或物)给;对, 向, 到;在…之前toast [təʊst] v./ n. 烤面包,吐司,干杯tobacco [təʊst] n. 烟草, 烟叶today [təʊst] ad.& n.今天;现在,当前together [təʊst] ad. 一起, 共同toilet [ˈtɔɪlɪt] n. 厕所Tokyo [ˈtəʊkjəʊ] n. 东京tolerate [ˈtɔləreɪt] v. 容许, 允许, 忍受tomato [təˈmɑːtəʊ; (US) təˈmeɪtəʊ] n. 西红柿, 番茄tomb [tuːm] n. 坟墓tomorrow [təˈmɔrəʊ] ad. & n.明天ton [təˈmɔrəʊ] n.(重量单位)吨tongue [tʌŋ] n. 舌, 舌头tonight [təˈnaɪt] ad.& n. 今晚, 今夜too [təˈnaɪt] ad.也,还,又,太,过分,很,非常tool [tuːl] n. 工具, 器具tooth (复 teeth) [tuːθ] n. 牙齿toothache [ˈtuːθeɪk] n. 牙痛toothbrush [ˈtuːθbrʌʃ] n. 牙刷toothpaste [ˈtuːθpeɪst] n. 牙膏top [tɔp] n. 顶部,(物体的)上面topic [ˈtɔpɪk] n. 题目, 话题tortoise [ˈtɔpɪk] n. 乌龟total [ˈtəʊt(ə)l] a. 总数的;总括的;完全的,全然的 n.合计,总计 v.合计为totally [ˈtɔt(ə)lɪ] ad. 总合地, 完全地touch [tʌtʃ] vt. 触摸, 接触tough [ˈtɔt(ə)lɪ] a. 坚硬的;结实的;棘手的, 难解的tour [tʊə(r)] n. 参观, 观光, 旅行tourism [ˈtʊərɪz(ə)m] n. 旅游业;观光tourist [ˈtʊərɪst] vn. 旅行者, 观光者tournament [ˈtʊənəmənt; (US) ˈtɜːrn-] n. 锦标赛, 联赛toward(s) [təˈwɔːd] prep. 向, 朝, 对于towel [ˈtaʊəl] n. 毛巾tower [ˈtaʊə(r)] n. 塔town [taʊn] n. 城镇, 城toy [tɔɪ] n. 玩具, 玩物track [træk] n. 轨道;田径tractor [ˈtræktə(r)] n. 拖拉机trade [treɪd] n.贸易 vt.用…进行交换tradition [trəˈdɪʃ(ə)n] n. 传统, 风俗traditional [trəˈdɪʃ(ə)n] a. 传统的, 风俗的traffic [ˈtræfɪk] n. 交通, 来往车辆traffic lights [ˈtræfɪk laɪts] n.交通指挥灯红绿灯train [treɪn] n. 火车 v. 培训,训练trainer [treɪˈnə(r)] n. 训练人;教练training [ˈtreɪnɪŋ] n. 培训tram [træm] n. 有轨电车transform [trænsˈfɔːm] v.使改变形态,使改观translate [trænsˈleɪt] vt. 翻译translation [trænsˈleɪʃ(ə)n] n. 翻译;译文transparent [trænsˈpærənt] a.透明的, 清澈的translator [træns'leitə] n. 翻译家, 译者transport [trænsˈpɔːt] n.& vt.运输trap [træp] n. 陷阱 vt. 使陷入困境travel [ˈtræv(ə)l] n.& vi.旅行traveler [ˈtrævələ(r)] n. 旅行者treasure [ˈtreʒə(r)] n. 金银财宝, 财富treat [triːt] vt. 对待, 看待treatment [ˈtriːtmənt] n. 治疗,疗法tree [triː] n. 树tremble [ˈtremb(ə)l] v. 颤抖trend [trend] n. 趋势, 倾向, 动态trial [ˈtraɪəl] n. 审判;试验;试用triangle [ˈtraɪæŋɡ(ə)l] n.& adj.三角形;三角形的trick [trɪk] n. 诡计, 把戏trip [trɪp] n. 旅行, 旅程trolley-bus [ˈtrɔlɪ- bʌs] n. 无轨电车troop [truːp] n. 部队 vi. 成群结队地走trouble [ˈtrʌb(ə)l] vt. 使苦恼,使忧虑,使麻烦 n. 问题,疾病,烦恼,麻烦troublesome [ˈtrʌb(ə)lsəm] a.令人烦恼, 讨厌trousers [ˈtraʊzəz] n. 裤子, 长裤truck [trʌk] n. 卡车, 运货车;车皮 v. 装车;用货车运true [truː] a. 真的, 真实的;忠诚的truly [ˈtruːlɪ] ad. 真正地, 真实地trunk [trʌŋk] n. 树干;大箱子trust [trʌst] vt. 相信, 信任, 信赖truth [truːθ] n. 真理,事实,真相,实际try [truːθ] v. 试, 试图, 努力T-shirt [tiː- ʃɜːt] n. T 恤衫tube [tjuːb; (US) tuːb] n. 管, 管状物tune [tjuːn; (US) tuːn] n. 曲调, 曲子Tuesday [ˈtjuːzdeɪ] n. 星期二turkey [ˈtɜːkɪ] n. 火鸡turn [tɜːn] v. 旋转, 翻转, 转变, 转弯 n. 轮流, (轮流的)顺序turning n [ˈtɜːnɪŋ] 拐弯处, 拐角处tutor [ˈtjuːtə(r)] n. 家庭教师, 私人教师, 导师TV(缩) = television [,tiː'viː] n. 电视机twelfth [twelfθ] num. 第十二twelve [twelv] num. 十二twentieth vnum. 第二十twenty [ˈtwentɪ] num. 二十twenty-first [ˈtwentɪ- [fɜːst] num. 第二十一twenty-one [ˈtwentɪ- wʌn] num. 二十一twice [twaɪs] ad. 两次;两倍twin [twɪst] n. 双胞胎之一twist [twɪst] v./ n. 使弯曲, 转动two [tuː] num. 二type [ˈtaɪp] vt. 打字typewriter [ˈtaɪpraɪtə(r)] n. 打字机typical [ˈtɪpɪk(ə)l] a. 典型的, 有代表性的, 特有的typhoon [taɪˈfuːn] n. 台风typist [ˈtaɪpɪst] n. 打字员tyre (美 tire) [taɪə] n. 轮胎Uugly [ˈʌɡlɪ] a. 丑陋的;难看的U.K./ UK(缩) = United Kingdom [juː ˈkeɪ] n.英国, 联合王国umbrella [ʌmˈbrelə] n. 雨伞U.N./ UN(缩) = the United Nations [juː ˈən] n. 联合国unable [juː ˈən] a.不能够的, 不能胜任的unbearable [ʌnˈbeərəb(ə)l] a.难耐得,无法接受的unbelievable [ʌnbɪˈliːvəb(ə)l] a.难以置信的uncertain [ˈsɜːt(ə)n] a.不确定的uncle [ˈʌŋk(ə)l] n. 叔,伯,舅,姑夫,姨父uncomfortable [ʌnˈkʌmftəb(ə)l] a. 令人不舒服的unconditional [ʌnkənˈdɪʃən(ə)l] a.无条件, 绝对的unconscious [ʌnˈkɔnʃəs] a.昏迷,不省人事的under [ˈʌndə(r)] ad.& prep.在…下面, 向…下面underground [ʌndəˈɡraʊnd] a.地下的 n. 地铁underline [ʌndəˈlaɪn] v. 在…下划线understand (understood, understood) [ʌndəˈstænd] v. 懂得;明白;理解understanding [ʌndəˈstændɪŋ] n. 领会;理解undertake (undertook, undertaken) [ʌndəˈteɪk] v. 承担, 从事, 负责underwear [ˈʌndəweə(r)] n. 内衣undivided [ʌndɪˈvaɪdɪd] a. 没分开的;专一的; 专心的undo [ʌnˈduː] v. 解开, 松开unemployment [ʌnɪmˈplɔɪmənt] n.失业,失业状态unfair [ʌnˈfeə(r)] a. 不公平的, 不公正的unfit [ʌnˈfɪt] a. 不合宜的, 不相宜的unfold [ʌnˈfəʊld] vt. 展开, 打开unfortunate [ʌnˈfəʊld] a. 不幸的unfortunately [ʌnˈfɔːtjʊnətlɪ] ad. 不幸地unhappy [ʌnˈfɔːtjʊnətlɪ] a. 不高兴的,伤心的unhealthy [ʌnˈhelθɪ] a.不健康的,不卫生的uniform [ˈjuːnɪfɔːm] n. 制服unimportant [ʌnɪmˈpɔːt(e)nt] a.不重要的,无意义union [ˈjuːnjən] n. 联合,联盟;工会unique [jʊˈniːk] a. 惟一的,独一无二的unit [ˈjuːnɪt] n. 单元, 单位unite [jʊˈnaɪt] v. 联合, 团结universal [juːnɪˈvɜːs(ə)l] a. 普遍的, 全体的universe [ˈjuːnɪvɜːs] n. 宇宙university [juːnɪˈvɜːsɪtɪ] n. 大学unknown [juːnɪˈvɜːsɪtɪ] a. 不知道的unless [ʌnˈles] conj. 如果不, 除非unlike [ʌnˈlaɪk] prep. 不像, 和…不同unmarried [ʌnˈmærɪd] a. 未婚的, 独身的unpleasant [ʌnˈplez(ə)nt] a. 使人不愉快的unrest [ʌnˈrest] n. 不安;骚动unsafe [ʌnˈseɪf] a. 不安全的;危险的unsuccessful [ʌnsəkˈsesfʊl] a. 不成功,失败的until [ʌnˈtɪl] prep.& conj.直到…为止untrue [ʌnˈtruː] a. 不真实的, 假的unusual [ʌnˈjuːʒʊəl] a. 不平常的, 异常的unwilling [ʌnˈwɪlɪŋ] a. 不愿意的, 勉强的up [ʌp] ad. 向上;在上方;起来;在…以上 a. 上面的, 向上的, 上行的 n. 上升;上坡;上行;繁荣 v. 举起;拿起;提高 prep. 向(高处);向(在)……上(面)游upon [əˈpɔn] prep. 在……上面upper [ˈʌpə(r)] a. 较高的, 较上的upset [ʌpˈset] a. 心烦的, 苦恼的upstairs [ʌpˈsteəz] ad. 在楼上, 到楼上upward [ˈʌpwəd] ad. 向上;往上urban [ˈɜːbən] a. 城市的, 都市的urge [ɜːdʒ] v. 敦促, 催促, 力劝urgent [ˈɜːdʒənt] a. 紧急的, 紧迫的U.S.A./USA(缩) = the United States of America [juː es ˈeɪ] n. 美国(美利坚合众国)use [juːz] n.& vt.利用,使用,应用usedv a. 用过的;旧的;二手的useful [ˈjuːsfʊl] a. 有用的, 有益的useless [ˈjuːslɪs] a. 无用的user [ˈjuːzə] n. 使用者;用户usual [ˈjuːʒʊəl] a. 通常的, 平常的usually [ˈjuːʒʊəlɪ] ad. 通常, 经常Vvacation [vəˈkeɪʃ(ə)n] n. 假期, 休假vacant [ˈveɪkənt] a. 空缺的,空闲的,茫然的vague [veɪɡ] a. 含糊的, 紧迫的vain [veɪn] n. 自负的, 自视过高的, 徒劳的, 无效的valid [ˈvælɪd] a.有效的,合理的,有根据的valley [ˈvælɪ] n. 山谷, 溪谷valuable [ˈvæljʊəb(ə)l] a. 值钱的, 贵重的value [ˈvæljuː] n. 价值, 益处vanilla [vəˈnɪlə] n. 香草variety [vəˈraɪətɪ] n. 种种, 种类various [ˈveərɪəs] a. 各种各样的, 不同的vase [vɑːz; (US) veɪs] n. (花)瓶;瓶饰vast [vɑːst; (US) væst] a. 巨大的, 广阔的VCD = versatile compact disk n. 影碟光盘veal [viːl] n. (食用)小牛肉vegetable [ˈvedʒɪtəb(ə)l] n. 蔬菜vehicle [ˈviːɪk(ə)l; (US) ˈviːhɪkl] n. 交通工具, 车辆version [ˈvɜːʃ(ə)n; (US) ˈvərʒn] n. 变体, 变种, 改写本vertical [ˈvɜːtɪk(ə)l] a. 垂直的, 纵向的very [ˈverɪ] vad. 很, 非常vest [vest] n. 背心, 内衣via [ˈvaɪə] prep. 经过(某地), 通过vice [vaɪs] n. 罪行, 不道德行为victim [ˈvɪktɪm] n. 受害者, 牺牲品victory [ˈvɪktərɪ] n. 胜利video [ˈvɪdɪəʊ] n. 录像, 视频videophone ['vidiəʊfəʊn] n. 可视电话view [vjuː] n. 看法,见解;风景,景色viewer [ˈvjuːə(r)] n. 观看者village [ˈvɪlɪdʒ] n. 村庄, 乡村villager ['vilidʒə] n. 村民vinegar ['vilidʒə] n. 醋violate [ˈvaɪəleɪt] v. 违反(法律、协议等), 侵犯violence [ˈvaɪələns] n. 暴力行为violent [ˈvaɪələnt] a. 暴力的violin [vaɪəˈlɪn] n. 小提琴violinist [vaɪəˈlɪnɪst] n. 提琴家, 提琴手virtue [ˈvɜːtjuː] n. 美德,正直的品行,德行virus [ˈvaɪərəs] n.病毒visa [ˈviːzə] n. 签证, 背签visit [ˈviːzə] n.& vt. 参观, 访问, 拜访visitor [ˈvɪzɪtə(r)] n. 访问者, 参观者visual [ˈvɪʒjʊəl] a. 视力的, 视觉的vital [ˈvaɪt(ə)l] a. 必不可少的, 对…极重要的vivid [ˈvɪvɪd] a. 生动, 逼真的, 鲜明的vocabulary [vəˈkæbjʊlərɪ] n. 词汇, 词汇表voice [vɔɪs] n. 说话声; 语态volcano [vɔlˈkeɪnəʊ] n. 火山volleyball [vɔlˈkeɪnəʊ] n. 排球voluntary [ˈvɔləntərɪ] a. 自愿的, 主动的volunteer [vɔlənˈtɪə(r)] n./ v. 义工, 自愿者, 无偿做vote [vəʊt] vi. 选举, 投票voyage [ˈvɔɪɪdʒ] n. 航行, 旅行Wwag [ˈvɔɪɪdʒ] v. 摇动;摆动wage [weɪdʒ] n. 工资, 工钱, 报酬waist [weɪst] n. 腰, 腰部, 腰围wait [weɪt] vi. 等, 等候waiter [ˈweɪtə(r)] n.(餐厅)男服务员waiting -room [ˈweɪtɪŋ- rʊm] n.候诊室,候车室waitress [tres] n. 女服务员wake (woke, woken) [weɪk] v.醒来,叫醒walk [wɔːk] n.& v. 步行;散步walkman [ˈwɔːkmən] n. 随身听wall [wɔːl] n. 墙wallet [ˈwɔlɪt] n. (放钱,证件等的)皮夹walnut [ˈwɔːlnʌt] n.核桃, 胡桃wander [ˈwɔndə(r)] vi.漫游,游荡,漫步,流浪want [wɔnt; (US) wɔːnt] vt. 想,想要,需要,必要war [wɔː(r)] n.战争ward [wɔːd] n.保卫,看护,病房,收容所warehouse [ˈweəhaʊs] n.仓库, 货栈warm [wɔːm] a.暖和的,温暖的;热情的warm-hearted [wɔːm- hɑːt] a.热心的warmth [wɔːmθ] n.暖和, 温暖warn [wɔː(r)n] vt. 警告, 预先通知warning [ˈwɔːnɪŋ] n. 警报wash [ˈwɔːnɪŋ] n.洗(涤)冲洗,洗剂,泼溅,洗的衣服 v.洗(涤),冲洗,流过,弄湿washing -machine [ˈwɔʃɪŋ- məˈʃiːn] n. 洗衣机washroom [ˈwɔʃrʊm, ˈwɔʃruːm] n. 盥洗室waste [weɪst] n.& vt. 浪费watch [wɔtʃ] vt. 观看, 注视;当心, 注意 n. 手表, 表water [ˈwɔːtə(r)] n. 水 v. 浇水watermelon [ˈwɔːtəmelən] n. 西瓜wave [weɪv] n.(热、光、声等的)波, 波浪 v. 挥手, 挥动, 波动wax [wæks] n. 蜡way [weɪ] n. 路, 路线;方式, 手段wayside [weɪ] a. 路边的we [wiː, wɪ] pron. 我们web [web] n. 网, 网状物website [websaɪt] n. 网络weak [wiːk] a. 差的, 弱的, 淡的weakness [ˈwiːknɪs] n. 软弱wealth [welθ] n. 财产, 财富wealthy [ˈwelθɪ] a. 富的wear (wore, worn) [weə(r)] v. 穿, 戴weather [weə(r)] n. 天气weatherman ['weath·er·man || n.气象员,预报天气的人wedding [ˈwedɪŋ] n. 婚礼,结婚Wednesday [ˈwenzdeɪ] n. 星期三weed [wiːd] n. 杂草, 野草week [wiːk] n. 星期, 周weekday [ˈwiːkdeɪ] n. 平日weekend [wiːkˈend, ˈwiːkend] n. 周末weekly [ˈwiːklɪ] a. 每周的weep [wiːp] v. 哭泣, 流泪weigh [weɪ] vt. 称…的重量, 重(若干)weight [weɪt] n. 重, 重量welcome [ˈwelkəm] int.n. & v.欢迎 a. 受欢迎的welfare [ˈwelfeə(r)] n. 幸福, 福利well [wel] (better, best) ad. 好,令人满意地,完全地 a.好的,,健康的 int. 表示惊讶同意或犹豫等,亦用于接话语;好吧,那么,哎呀 n. 井well-known [wel- nəʊn] a.出名,众所周知的west [west] a. (在)西;向西,从西来的 ad. 在西方,向西方 n.西部;西方western [ˈwest(ə)n] a. 西方的, 西部的westerner ['westənə] n. 西方人westwards [ˈwestwədz] ad. 向西wet [wet] a. 湿的,潮的,多雨的whale [weɪl; (US) hweɪl] n. 鲸what [wɔt; (US) hwɑt] pron. 什么,怎么样 a. 多么, 何等;什么whatever [wɔtˈevə(r)] conj. & pron.无论什么, 不管什么wheat [wiːt; (US) hwiːt] n. 小麦wheel [wiːl; (US) hwiːl] n. 轮, 机轮when [wen] conj. 当…的时候 ad. 什么时候, 何时whenever [wenˈevə(r)] conj. 每当, 无论何时where [weə(r); (US) hweər] ad. 在哪里;往哪里wherever [weərˈevə(r)] conj. 无论在哪里whether [ˈweðə(r); (US) ˈhweðər] conj. 是否which [wɪtʃ; (US) hwɪtʃ] pron. 那(哪)一个;那(哪)一些 a.这(哪)个;这(哪)些;无论哪个(些)whichever [wɪtʃˈevə(r)] pron. 无论哪个;无论哪些while [waɪl; (US) hwaɪl] conj.在…的时候,和…同时 n. 一会儿, 一段时间whisper [ˈwɪspə(r)] v. 低语, 私下说whistle [waɪt; (US) hwaɪt] n. 口哨, 口哨声white [waɪt; (US) hwaɪt] a. 白色的 n. 白色who [huː] pron. 谁whole [həʊl] a. 整个的whom [huːm] pron. (who 的宾格 )whose [huːz] pron. 谁的why [waɪ; (US) hwaɪ] ad./ int. 为什么, 你难道不知道(表示反驳、不耐烦等)wide [weə(r); (US) hweər] a. 宽阔的widespread [ˈwaɪdspred, -ˈspred] a.分布广的,普遍的wife [waɪf] n. 妻子wild [waɪld] a. 未开发的, 荒凉的;野生的, 野的wildlife [ˈwaɪldlaɪf] n. 野生动物will [wɪl] n. 意志, 遗嘱will (would) [wɪl] modal v. 将,会(表示将来);愿意, 要willing [ˈwɪlɪŋ] a. 乐意的; 愿意的willingly ['wiliŋli]ad. 乐意地willingness ['wiliŋnis] n. 意愿; 愿望win (won, won) [wɪn] n. 获胜, 赢得wind [wɪnd] n. 风 wind(wound,wound) [wɪnd] vt. 缠, 连带;蜿蜒, 弯曲windbreaker ['wind,breikә] n.风衣,防风(皮)夹克window [ˈwɪndəʊ] n. 窗户;计算机的窗windy [ˈwɪndɪ] a. 有风的, 多风的wine [waɪn] n. 酒wing [wɪŋ] n. 机翼, 翅膀winner [ˈwɪnə(r)] n. 获胜者winter [ˈwɪntə(r)] n. 冬天, 冬季wipe [waɪp] v. 擦;擦净;擦干wire [ˈwaɪə(r)] n. 电线wisdom [ˈwɪzdəm] n. 智慧wise [waɪz] a. 聪明,英明的,有见识的wish [wɪʃ] n. 愿望, 祝愿 vt. 希望, 想要, 祝愿with [wɪʃ] prep.关于,带有,以,和,用,有withdraw [wɪðˈdrɔː] v. 撤回, 撤离within [wɪˈðɪn] prep. 在……里面without [wɪˈðaʊt] prep. 没有witness [ˈwɪtnɪs] v./ n. 目击者, 见证人wolf(复 wolves) [wʊlf] n. 狼woman ( 复 women) [ˈwʊmən] n.妇女女人wonder [ˈwʌndə(r)] v. 对…疑惑, 感到惊奇,想知道 n. 惊讶,惊叹;奇迹wonderful [ˈwʌndəfʊl] a. 美妙的, 精彩的;了不起的;太好了wood [ˈwʌndəfʊl] n.木头,木材,(复)树木,森林wooden [ˈwʊd(ə)n] a. 木制的woo [wʊl] l n. 羊毛, 羊绒woollen ['wulin] a. 羊毛的, 羊毛制的word [wɜːd] n. 词, 单词;话work [wɜːk] n. 工作,劳动,事情 vi. 工作;(机器、器官等)运转,活动workday ['wə:kdei] n. 工作日worker [ˈwɜːkə(r)] n. 工人;工作者workforce ['wə:kfɔ:s] n. 劳动力workmate ['wə:kfɔ:s] n. 同事;工友workplace [wɜːkpleɪs] n.工作场所, 车间works [wɜːks] n. 著作, 作品world [wɜːld] n. 世界world-famous [wɜːld- ˈfeɪməs] a. 世界闻名的worldwide [ˈwɜːldwaɪd, -ˈwaɪd] a. 遍及全球的, 世界范围的worm [wɜːm] n. 软体虫,蠕虫(尤指蚯蚓)worn [wɜrn /wɜːm] a. 用坏,用旧的,疲惫的worried ['wɜrɪd /'wʌ-] a. 担心的, 烦恼的worry [ˈwʌrɪ] n.& v.烦恼,担忧,发怒,困扰worse [wɜːs] a. (bad 的比较级)更坏的worst [wɜːst] a. (bad 的最高级)最坏的worth [wɜːθ] a. 有…的价值,值得…的worthless [ˈwɜːθlɪs] a.没有价值,没有用的worthwhile [wɜːθˈwaɪl] a. 值得做的worthy [wɜːθˈwaɪl] a. 值得的would [wəd, wʊd] modal v.(will 的过去时)将会, 打算, 想要, 过去常常wound [wuːnd] vt.伤,伤害 n.创伤,伤口wounded [wuːndɪd] a. 受伤的wrestle [ˈres(ə)l] v. 摔跤wrinkle [ˈrɪŋk(ə)l] n. 皱纹wrist [rɪst] n. 手腕, 腕关节write [raɪt] (wrote, written) v. 写, 书写;写作, 著述writing [raɪt] n. 书写, 写wrong [rɔŋ; (US) rɔːŋ] a. 错误的,不正常的,有毛病的XX-ray [eks-reɪ] n. X 射线;X 光Yyard [jɑːd] n. 码;院子;场地yawn [jɔːn] v. 打哈欠year [jɪə(r), jəː(r)] n. 年yell [jel] v. 叫喊,吼叫yellow [ˈjeləʊ] a. 黄色的yes [jes] ad. 是,好,同意yesterday [ˈjestədeɪ] n.& ad. 昨天yet [jet] ad. 尚,还,仍然yoghurt ['jɔgət,'jəʊ-] n. 酸奶you [juː, jʊ] pron. 你;你们young [jʌŋ] a. 年轻的your [jʌŋ] pron. 你的;你们的yours [jɔːz, jʊəz] pron. 你的;你们的yourself [jɔːˈself; (US) jʊərˈself] pron. 你自己yourselves [jɔːˈself; (US) jʊərˈself] pron. 你们自己youth [juːθ] n. 青春;青年yummy [ˈjʌmɪ] a. 很好吃的Zzebra [ˈzebrə, ˈziːbrə] n. 斑马zebra -crossing [ˈzebrə-ˈkrɔsɪŋ] 人行横道线(斑马线)zero [ˈzɪərəʊ] n. & num.零,零度,零点zip [zɪp] v.& n.拉开(或扣上)……的拉链;拉链zip code(美) =postcode [zɪp kəʊd] (英)邮政区号zipper [ˈzɪpə(r)] n. 拉链zone [zuː] n. 区域;范围zoo [zuː] n. 动物园zoom [zuːm] v. 快速移动,迅速前往,猛涨
高考英语3500词汇S-Z附音标.docx (28.5 KB, 售价: 100 学币)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|网站声明|电子亮照|学问文库 ( 冀ICP备2021002572号 )|网站地图

GMT+8, 2023-6-5 22:35 , Processed in 0.065931 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表