找回密码
 免费注册

快捷登录

QQ登录

只需一步,快速开始

统编版语文1-6年级(下册)一类生字词•过关卷(附答案).docx

[复制链接]
发表于 2023-4-12 21:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,免费下载文档,上传文档可提现,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

×
2023年4月12号整理 小学语文复习专题
文档下载格式:docx|上传:2023-4-12 21:35|阅读:17次|页数:28页|大小:50.79 KB|文档ID:64233
统编版语文1-6年级(下册)一类生字词•过关卷(附答案).docx - 第1页
统编版语文1-6年级(下册)一类生字词•过关卷(附答案).docx - 第2页
统编版语文1-6年级(下册)一类生字词•过关卷(附答案).docx - 第3页
统编版语文1-6年级(下册)一类生字词•过关卷(附答案).docx - 第4页
统编版语文1-6年级(下册)一类生字词•过关卷(附答案).docx - 第5页
下载提示
  1. 本文档共28页,可阅读全部内容。学问文库文档VIP会员免费下载,其余文件的所有权益归上传用户所有。
  2. 本站所有word ppt pdf文档资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE或WPS或PDF阅读器。ZIP压缩文件请下载最新的解压软件解压。
  3. 本文档付费后,不意味着付费购买了版权,只能用于单位或个人使用,不得用于商业用途(如:【转卖】进行直接盈利和【编辑后售卖】进行间接盈利)。
  4. 本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务。
  5. 下载文件中如有侵权或不适当错误等内容,请与我们联系,我们立即纠正!
  6. 教育文档/各类资源分享下载交流QQ群:317981604(未满),欢迎您点击加入!
文本预览
统编版语文1-6年级(下册)一类生字词•过关卷(附答案).docx内容摘要: 统编语文一年级(下册)一类生字词过关卷第一单元chūn yǔ chūn fēng dōng tiān fēng xuě()( )( )( )fēi jī rù xué xìng lǐ wèi shén me( ) () () ()shuāngshǒu guó xué dōng fāng lì qì ()()( )( )qīng yú chū shēng qīng zǎo qíng rì () () ( ) ()shēng qì tóng qíng qǐng wèn xué shēng()()( )( )shēng zì zuǒ yòu yòu ěr xiǎo shí() () () ()shíjiān yǒu shí shēng dòng wàn lǐ( ) ( ) () ( )第二单元zhù kǒu méi yǒu yǐ hòu kě yǐ( )( )( )( )xué huì fēizǒu běi fāng zǒu dòng()()()()rù huǒ nǚ bàn zhèyàng yáng guāng ()()( )( )dāo piàn yè piàn qiūfēng yīn wéi( )( )()()běi jīng guǎng xī gè zhǒnggè yàng() ( ) ()chī dōng xī zhǔ yào cháng jiāng( )( ) ( )第三单元xiǎo hé bù shuō shuō shū yě duì() ( ) ( ) ()dānyuán jū zhù yīn yuè kuài mǎ()()( )( )hǎo wán hěnduō dāng xīn dāng shí() () ( ) ()yīn yuè xǔkě tīng jiǎng xíng wéi () () ()()yě hǎo zhòngdì tīng jiàn gē ge() () ( ) ( )第四单元sī xiāng qiū sī mù chuáng wài tóu() ( ) ( ) ( )chuáng qián yǐ qián yáng guāng dī yīn()()()()gù guó xiāng yīn hóng sè lǐ wài( ) () () ( )wàiguó hǎo kàn bà ba zǎo wǎn()()()( )zài lái wǔhòu chūn jié yù mǐ( ) ( ) ( ) ( )fēn kāi hóngdòu nà yàng lái dào( )( )()()chéng tiān cóngzǎo dào wǎn gāo dī()()( )gāo xìng wàn shuǐ qiānshān chéng wéi( ) ( ) ( )第五单元rù mí huān lè dǎ zào zǒu yùn() () ( ) ( )shàngwǎng gǔ jīn gù guó qiū liáng()( )()( )jié pāi fēipǎo shǒu zú shēn tǐ()()( )()zhī qián xiāng jìn yuǎnjìn xué xí( )()( )()qiū fēng xí xí yuǎn fāng zhèngyì()()( )yǔ wén niǎo yǔ huā xiāng xiāng qì()( ) ( )qīng liáng xì yǔ xī yáng( ) () ( )第六单元shǒu cì kāi cǎi wú yǔ zhòng shù() () ( ) ()àihào liàng guāng měi lì jī huì () ( ) ( ) ()huāduǒ fàng xué zhèng zhí shēn biān( ) ( ) () ( )hǎo ne hǎo ma jiā rù yú piàn() ( ) ( ) ()第七单元wén jù wén xué shǒu cì zhǎo dào() ( ) ( ) ()bāo bàn ràng kāi chū ràng shū bāo( ) ( ) ( ) ()zhōng ài qīng xǐ gān xǐ g yí gòng( ) ( ) () ( )yǐ jīng zì jǐ jīng cháng zuò xià( )( )( )( )zhǔ yào dàlián bǎi xìng bǎi wàn( )( )()( )hái yǒu shé tóu kǒushé diǎn tóu()()( )()shí kuài fēi cháng shì fēi dìguā () () () ()wǎng cháng yǐ wǎng wǎng rì xīguā ()()( )()jìn chū tiān kōng kōng jiān xīngkōng() () () ()第八单元shēng bìng yī shēng bié yàng gān xǐ( )( )( )( )jīng qí qī xī shí qī xīng xing( )()()()jīng xià kěpà gēn shàng jiā rén( )()()()shān yáng dà xiàng qìxiàng quán dōu()( )( )()zhuō chóng pá shān jiějie nín hǎo( )()()()nín jiā huā cǎo fáng jiān shūfáng() () ( ) ()统编教材一年级(下册)一类生字词过关卷·参考答案第一单元春雨 春风 冬天 风雪飞机 入学 姓李 为什么双手 国学 东方 力气青鱼 出生 清早 晴日生气同情 请问 学生生字 左右 右耳 小时时间 有时 生动 万里第二单元住口 没有 以后 可以学会 飞走 北方 走动入伙 女伴 这样 阳光刀片 叶片 秋风 因为北京 广西 各种各样吃东西 主要长江第三单元小河 不说 说书 也对单元 居住 音乐 快马好玩 很多 当心 当时音乐 许可 听讲 行为也好 种地 听见 哥哥第四单元思乡 秋思 木床 外头床前 以前 阳光 低音故国 乡音 红色 里外外国 好看 爸爸 早晚再来 午后 春节 玉米分开 红豆 那样 来到成天 从早到晚高低高兴 万水千山 成为第五单元入迷 欢乐 打造 走运上网 古今 故国 秋凉节拍 飞跑 手足身体之前 相近 远近学习秋风习习 远方 正义语文 鸟语花香 香气清凉 细雨 夕阳 第六单元首次 开采 无语 种树爱好 亮光 美丽 机会花朵 放学 正直 身边好呢 好吗 加入 鱼片第七单元文具 文学 首次 找到包办 让开 出让 书包 钟爱 清洗 干洗 一共已经 自己 经常 坐下主要 大连 百姓 百万还有 舌头 口舌 点头石块 非常 是非 地瓜往常 以往 往日 西瓜进出 天空 空间 星空第八单元生病 医生 别样 干洗 惊奇 七夕 十七 星星惊吓 可怕 跟上 家人山羊 大象 气象 全都捉虫 爬山 姐姐 您好您家 花草 房间 书房二下统编语文二年级(下册)一类生字词过关卷第一单元gǔ shī nónɡ cūn ér tóng bì lǜ huà zhuānɡ()( )()()()liǔ zhī jiǎn dāo chōnɡ chū ún zhǎoɡū nianɡ()( )( )()( )tǔ sī piāo dànɡ táo huā xìnɡzi xīn xiān()( )()()()yóu piào duì yuán chuán dìyuán lái shū shu()()()()()zhí shù ɡé wài mǎnyì xiū xi yě huā()()()()( )dà shū zuò kè jīnɡqí bǐ zhí ɡōnɡ yuán( )( )()( )( )yóu jú yǐnrén zhù mù yì duī lǐ wù()() ( ) ( )bì kōnɡ rú xǐ wànlǐ wú yún měi hǎo()()( )第二单元fēnɡ lì zuó tiān ɡǎn mào wān yāo liú xià( )( )( )( )()sǎ shuǐ bèi hòu wēn nuǎn nénɡ ɡòu shū zhuō( )( )()()()wèi dào mǎi mài wén jù liàn liànbùshě()( )()( )ɡān tián qīng cài láo dònɡ mèimei bō wén( )()()( )( )hǎo xiànɡ fēnɡ jǐnɡ qiúzhù ài xīn kě kǒu()()( )( )()zú jì mí lù jīnɡɡuò yě xǔ nónɡ jù( )()( )( )( )chū sè héàn liǚ yè jǐnɡ sè zhī tiáo()()()( )()zhǒnɡzi jiù shì nán dào jiā ɡōnɡ ɡōnɡ jù( )()( )()( )第三单元shén zhōu tái wān hǎi xiá xiǎo dǎo mín zú( )()()( )()yǒu yì zhěnɡ qí fènfā jiē dào tiē shànɡ( )()()( )( )lónɡ zhōu àicǎo zūn jìnɡ tuán yuán zhuàn dònɡ( )()( )()( )rè nɑo bèi ké jiǎ ɡǔ tónɡ qián huò bì () ()( )( )()qián cái ɡuān dēnɡ shāo fàn qié zi yā ròu( ) ()( )( )()jī dàn chǎo fàn chánɡ chénɡ měi shí kǎo yā( )( )()( )()hónɡ shāo zhānɡ kāi yànɡ zi kěyǐ qián bì( )( )()()( )zhuǎn yǎn qīnɡ mínɡ xiānrén fèn fā zhōnɡ qiū()( )()( )( )第四单元cǎi sè mènɡ xiǎnɡ sēn lín lā shǒu jié ɡuǒ()( )() ( ) ()jiē shi pínɡ ɡuǒ yì bān jīnɡ línɡ yóu xì() ( ) ()( )()mǔ qīn dì di ā yí fānɡ biàn yǔ sǎn()()()()()jiào shì zhōu wéi jù zi bǔ chōnɡ yào shuǐ()() ()( )()shēng sǐ rì jì hé chànɡ pì ɡu niào chuánɡ()() ()( )()ɡān jìnɡ lā shǐ xìnɡ fú shǐ jìn jiǎo jiān( )()()()()xuě sōnɡ ɡē shēnɡ fā mínɡ zì mǔ shènɡ lì( )( )()( )()wànɡ jì liú shén xìnɡ yùn bǐ rú cǎodì()( )()()()第五单元sǐ wánɡ láo fánɡ zuān jìn quàn ɡào diū shī( )()()( )()ɡào su pí jīn pí láo kè běntúhuà()()()()( )Yáo bǎi zuò wèi hā qiɑn jiāoɡěi qiǎnɡ zǒu()( )()()( )yè miàn yuànyì yīnɡ ɡāi xiǎo mài dà bó()( )()()()lì kè tūrán mínɡ bái bǎi fànɡ xī hā( )()()( )( )lǎoshī shén qínɡ fā xiàn rèn zhēn chījīnɡ()( )( )()()jiǎo bù huánɡ hé rán hòu mài zi sì zhōu()( )() ( ) ()wánɡ yánɡ bǔ láojiǎo dù jīn pí lì jìn()( )()第六单元hú shuǐ lián huā qiónɡ rén hé yè jué duì() ( ) ( ) ( ) ()shān lǐnɡ bāo hán wéi nán dǎ léi wū hēi( ) ( ) ( ) ( ) ()yā dǎo nónɡ hù xià chuí yínɡ jiē pū dǎo( ) ( ) ()( )()shǒu zhǐ shí zhēn bānɡ zhù lǐnɡ dǎo yǒnɡ yuǎn( )()( )()()tè bié pènɡ dào jī xuě shǎn diàn chábēi( )()()( )()shī qù dì bǎn rónɡ yì hé miáo léiyǔ ()()( )( )( )wū yún chuānɡ hu tiān rán hēiyè yínɡ miàn( )( )( )()zhǐ diǎn běi jí fānɡ xiànɡxiànɡ dǎo fánɡ zi( )( )( )()()第七单元shàn zi huǎn màn yù dào tù zi ān jìnɡ () ( ) ()( )()ɡēn běn tònɡ kǔ zuì jìn shū diàn jué dìnɡ( )()()( )()nónɡ fū shānɡ diàn wán quán zhōnɡyú jiāohuàn()( )( )( )()rì qī qīnɡ wā mǎi mài bānjiā dǎo xià( )( )()()()cài zǐ quán shuǐ pò huài yīnɡɡāi zhěnɡ qí( )()( )()( )chōu shuǐ fǎnɡ zhī biānxiě zěn me zhī bù()( )( )( )() xiāo shī máobìnɡ tóu tònɡ ɡōnɡ fu wéi jīn()( )()( )()cǎo zǐ yě yā jìn qínɡ dào lù biān zhī()()( )()()第八单元zǔ ɡuó kàn wànɡ lán sè cǎi zhāi jì yì()( )( )()()bǐ sài tāo chū shì jiè ɡōnɡ láo fǎn fù( )( )( )()()suàn shì jiǎn dān lǐ yóu jué de zhí qián() ()() ()( )zhí dé rén lèi jiān nán yán rè hài pà()( )( )()()cónɡ cǐ zǔ xiān ɡōnɡ jiàn nònɡ huài nónɡ yān( )( )( )( )()jué xīn huā wén dānɡ shí zuì hǎo jiéjú( )()( )()( )chénɡ ɡōnɡ jiǎn dān yě tù yuánshǐ huí yì( )( )( )( )( )yìsi sài pǎo lán tiān yuèlianɡ xiānɡ dānɡ()()( )()()统编版二(下)一类生字次过关卷·参考答案第一单元古诗 农村 儿童 碧绿 化妆柳枝 剪刀 冲出 寻找 姑娘吐丝 飘荡 桃花 杏子 新鲜邮票 队员 传递 原来 叔叔植树 格外 满意 休息 野花大叔 做客 惊奇 笔直 公园邮局 引人注目 一堆 礼物碧空如洗 万里无云 美好第二单元锋利 昨天 感冒 弯腰 留下洒水 背后 温暖 能够 书桌味道 买卖 文具 恋恋不舍甘甜 青菜 劳动 妹妹 波纹好像 风景 求助 爱心 可口足迹 迷路 经过 也许 农具出色 河岸 柳叶 景色 枝条种子 就是 难道 加工 工具 第三单元神州 台湾 海峡 小岛 民族友谊 整齐 奋发 街道 贴上龙舟 艾草 尊敬 团圆 转动热闹 贝壳 甲骨 铜钱 货币钱财 关灯 烧饭 茄子 鸭肉鸡蛋 炒饭 长城 美食 烤鸭红烧 张开 样子 可以 钱币转眼 清明 先人 奋发 中秋第四单元彩色 梦想 森林 拉手 结果结实 苹果 一般 精灵 游戏母亲 弟弟 阿姨 方便 雨伞教室 周围 句子 补充 药水生死 日记 合唱 屁股 尿床干净 拉屎 幸福 使劲 脚尖雪松 歌声 发明 字母 胜利忘记 留神 幸运 比如 草地 第五单元死亡 牢房 钻进 劝告 丢失告诉 皮筋 疲劳 课本 图画摇摆 座位 哈欠 交给 抢走页面 愿意 应该 小麦 大伯立刻 突然 明白 摆放 嘻哈老师 神情 发现 认真 吃惊脚步 黄河 然后 麦子 四周亡羊补牢 角度 筋疲力尽第六单元湖水 莲花 穷人 荷叶 绝对山岭 包含 为难 打雷 乌黑压倒 农户 下垂 迎接 扑倒手指 时针 帮助 领导 永远特别 碰到 积雪 闪电 茶杯失去 地板 容易 禾苗 雷雨乌云 窗户 天然 黑夜 迎面指点 北极 方向 向导 房子第七单元扇子 缓慢 遇到 兔子 安静根本 痛苦 最近 书店 决定农夫 商店 完全 终于 交换日期 青蛙 买卖 搬家 倒下菜籽 泉水 破坏 应该 整齐抽水 纺织 编写 怎么 织布消失 毛病 头痛 工夫 围巾草籽 野鸭 尽情 道路 编制第八单元祖国 看望 蓝色 采摘 记忆比赛 掏出 世界 功劳 反复算式 简单 理由 觉得 值钱值得 人类 艰难 炎热 害怕从此 祖先 弓箭 弄坏 浓烟决心 花纹 当时 最好 结局成功 简单 野兔 原始 回忆意思 赛跑 蓝天 月亮 相当三下统编教材三年级(下册)一类生字词过关卷第一单元róng huà yàn zi yuān yang chóng jìng guǎng fàn( )( )()()( )lú wěi fā yá méi huā xī shuǐ jiǎnshǎo()( )()( )( )chuī fú jù lǒng xíng shì ǒuěr lüè guò()()( )()() zhān shuǐ yàn juàn zhīzhù shāng hén huā bàn()()()( )( )lián péng bǎozhàng pò liè zī shi fǎng fú( )()()()( )chónggāo xī liú wǔ zī jù huì gēn suí()( )( )( )( )fāng shì ǒu shù lüè duó zhān shǒu kùn juàn( )()()()()zhī chí lèi hén liè kāi fàn zhōu jiǎnfǎ()( )()( )( )yì fú huà xiān ruò( )( )第二单元shǒu hù zhū lián děng dài song guó gēng dì( )( )( )() ( )chù jiǎo tóu jǐng jiě shì qí zhōng jiāoào()()()()()qiān xūxū ruò hé bì chén tǔ gǔdài()()()()( )jià zhí āi ya lù jiǎo chí tang dàoyìng( )()()()( )xīn shǎng yún chèn bié zhì shīzi tàn qì()( )()( )( )chuán qí shǒu wèi gēngzhòng chù diàn xū xīn()()( )()( )qiáng ruò huīchén dài biǎo lù pí yú táng()( )()( )()yìngchū guān shǎng jūn yún yì zhí tàn xī( )( )( )( )()Shǒu pěng( )第三单元tú hù sū xǐng jiāo huàn xīn jiù fǔ hé()( )()()()yù wàng líng hún jiè shū bái jiǔ mùtóng ( )()()( )( )dú zì qí yì jiā jié zào zhǐshù()()( )()wěi dà jì lù bǎo cún dà yuē jīng yàn( )( )()()()ōu zhōu shè huì shǒu cè ā lā bó( )( )()( )shí jiàng shè jì chuàng jǔ zhào zhōuqiáo()( )()()ér qiě zhì huì lì shǐ jiéshěng xiàn zhǎng( )()( )( )() zhì lì chuàngxīn fú hào()()( )第四单元zhēng qí dòu yàn fēn fāng wàn shòu jú kuà lán( )( )()()( )cuò wù zhǎn shì kūn chóng xiūjiàn zǔ chéng( )()()( )()mò shēng sū xǐng fǎngfú mì fēng biàn rèn()( )()( )() zǔ lì bāokuó jiǎn chá yán tú( )()()( )zhǔn què wú wù( )第五单元má fán yōu xián pào mò mì mì jī dòng( )() ()( )()xíng zhuàng hú li dīng līng jì xù xiāngcháng( )()()()( )qiǎo kè lì lóu tī ling shēng sīxù()( )()( )第六单元sōng zhēn mó gū rǎn sè zhú gān pò suì()() ( ) ( ) ()lǎo hǔ bān jí bǐ huà xiōng mèi gǎi biàn()() ()( )()shū qiáng chī kuī wā tǔ qiáng dà tòu míng()()()( )( )féi zào pào fēi yuè yīng ér xīwàng()()( )()yǎng tóu ròu chuàn liáng shuǎng yǎnyuán( )( )( )( )biǎo shì suī rán chā bié dǎn xiǎoguǐ()( )( )( )shuǐ mò huà làng huā hú lū qīngshuǎng()( )( )( )zǒu láng fàn wǎn ruò gān jiāoqì chě pò()( )( )()()tōng qíng dá lǐ yǎn jì pǐncháng shǒu duàn( )()()()第七单元chéng xiàn biàn huàn lǎ zhú yòu rén( )()( )( )qì guān shì fǒu wēi xiǎn gōng jī()()( )()chéngliáng guāng máng dāojiàn pǔtōng( )()()()xiōngměng wēi wǔ zhèn jìng miǎo zhēn( )()()( )fǎntuī lǐ xùn sù hòu tuì fēng fù()()()() lù dì tiělù gù gōng jīn càn càn()()( )( )bì yào shuāng tuǐmó xíng yuán rùn()()( )( )第八单元xìng zi kuā jiǎng fú wù chèn shān fù zé( ) ( ) ()() ()shǒu yì juàn zi huò wù qǔ dé jiā zi()( )()( )()mò fēi lì hài zhān jiāo lòu dǒu wèi yú()( )( )() ()Pàng zi máo lǘ zhuō zéi láng gǒu bào zǒu( )() ( ) ( ) ()jià zi piān xīn wèi yǎng()() ()统编教材三年级(下册)一类生字词过关卷·参考答案第一单元融化 燕子 鸳鸯 祟敬 芦苇发芽 梅花 溪水 广泛 减少吹拂 聚拢 形式 偶尔 掠过沾水 厌倦 支柱 伤痕 花瓣莲蓬 饱胀 破裂 姿势 仿佛跟随 崇高 溪流 舞姿 聚会方式 偶数 掠夺 沾手 困倦支持 泪痕 裂开 泛舟 减法一幅画 纤弱第二单元守护 株连 等待 宋国 耕地触角 头颈 解释 其中 骄傲谦虚 虚弱 何必 尘土 古代价值 哎呀 鹿角 池塘 倒映欣赏 匀称 别致 狮子 叹气传奇 守卫 耕种 触电 虚心强弱 灰尘 代表 鹿皮 鱼塘映出 观赏 均匀 一直 叹息手捧第三单元屠户 苏醒 交换 新旧 符合欲望 灵魂 借书 白酒 牧童独自 奇异 佳节 造纸术伟大 记录 保存 大约 经验欧洲 社会 手册 阿拉伯石匠 设计 创举 赵州桥而且 智慧 历史 节省县长 智力 创新 符号 第四单元争奇 斗艳 芬芳 万寿菊 跨栏错误 站姿 昆虫 修建 组成陌生 苏醒 仿佛 蜜蜂 辨认阻力 包括 检查 沿途准确无误第五单元麻烦 悠闲 泡沫 秘密 激动形状 狐狸 丁零 继续 香肠巧克力 楼梯 铃声 思绪第六单元松针 蘑菇 染色 竹竿 破碎老虎 班级 笔画 凶猛 改变书墙 吃亏 挖土 强大 透明走廊 饭碗 若干 娇气 扯破仰头 肉串 凉爽 演员表示 虽然 差别 胆小鬼水墨画 浪花 葫芦 清爽肥皂泡 飞越 婴儿 希望通情答理 演技 品尝 手段第七单元呈现 变化 蜡烛 诱人器官 是否 危险 攻击乘凉 光芒 刀剑 普通凶猛 威武 镇静 秒针反推力 迅速 后退 丰富陆地 铁路 故宫 金灿灿双腿 必要 模型 圆润第八单元性子 夸奖 服务 衬衫 负责手艺 卷子 货物 取得 夹子莫非 厉害 粘胶 漏斗 位于胖子 毛驴 捉贼 狼狗 抱走架子 偏心 喂养四下统编教材四年级(下册)一类生字词过关卷第一单元2.乡下人家 dú tè zhào lì shuài lǐng mìshí()()( )( )wū yán gòu chéng zhuāng shì fèng xiān()()( )( )tà bù tǎng ruò tiān gāo dì kuò hé xié()( )()( )cuī mián qǔ tián mì mèng xiǎng shun xù( )()( )( )3.天窗 wèi jiè sǎo dàng wēi lì ruì lì( )( )()( )zhàngzi shǎn shuò qí huàn hēi yǐng biān fú( )()( )( )bàqì māo tóu yīng fù zá hé tān( )()( )()第二单元5.琥珀 nù hǒu sōng zhī huī chén fú shì( )()( )( )huá dòng shǎng wǔ rè là là yān mò( )()( )( )chōngshuā duàn jué ní shā měi cān()()()( )tuīcè xiángxì qíng xíng zhēng zhá()( )()( )6.飞向蓝天的恐龙 kǒng long bèn zhòng chí dùn gē zi()()( )( )mò qī xīn xǐ ruò kuáng miáo huì suì dào()()( )( )xíng tài péng dà qián zhī niǎo yì( )( )( )()jù bèi kāipìtuō lí gēn jù( )( )( )()7.纳米技术就在我们身边nà mǐ wú néng wéi lì yōng yǒu bīng xiāng( )( )() ()chú chòu shū cài cái liào gāng tiě( )() ( ) ( )yín xíng jiànkāng xì bāo jí bìng()( )()()bìng zhào xū yào shēnkè yù fang()( )( )( )第三单元9.短诗三首 fán xīng téng luó bō tāomàn miè()()()()xī gài duǒ cáng()( )10.绿 mò shuǐ ping nènlǜ mò lǜ dànlǜ( )( )( )( )fěn lǜ jí zhōng jiāo chā jiào liàn()()()( )zhěng qí jié paī yōng jǐ zhǐ huī()()()()11.白桦 báihuà máo róng róng xiāo sǎ huāsuì()()()()méng long jì jìng zhāo xiá( )()()第四单元13.猫 wú yōu wú lǜ hū huàn tān wán xiǎng dòng( )()( )( )jìn zhí bǐng xī gǎo zhǐ jiě mèn()()()( )yǒng měng mǎn yuè táo qì biàn huà duōduān( )( )()( )mó cèng diē dǎo huā pén shēngqì bó bó()( )()( )14.母鸡 tǎo yàn lǐ yóu fū huà xīnshì()( )( )( )tián bà fǎn kàng zhōng hòu dú shǒu()()()( )jǐng jiè yù bèi tāng yuán jué dì()()( )( )15.白鹅 jí jiāng zī tài gāo ào kuáng fèi( )()()()jīng jù yì sī bù gǒu pì rú shì hòu( )( )( )()fàn guǎn fù jìn pí qì yáng cháng ér qù( )()()()mǐn jié kōng kōng rú yě áng shǒu( )( )( )gōng yǎng jú cù( )( )第五单元16.海上日出 qīng jìng qiǎn lán kuò dà fàn wéi( ) ( ) ( ) ()chà nà duó mù fēn biàn càn làn()()( )( )bù jǐn nǔlì zǐ sè( )( )()17.记金华的双龙洞 dù juān qì shì jùjí yōngjǐ( )( )( )( )tún bù jiǎo gēn yí dòng hūn àn( )()()( )é jiǎo dēng lù kuān guǎng shí zhōng rǔ( )()()( )shí sǔn guān shǎng xīn qí jǐ yā( )()()()第六单元18.小英雄雨来 lú huā fā lèng qiāng shuān gē bo( )()()()jié nàn kàng yán jiè zhǐ guì bǎn( )()()( )chóu zi qiāng shēng shī shǒu fáng bèi( )()()()huāng máng qiān bǐ guǐ liǎn dí rén( )()()()第七单元23.“诺曼底号”遇难记 xíng shǐ líng chén pōu kāi kū long( )()()()hūn luàn zhì xù gǎng wèi jīng huāng shīcuò()( )( )( )zhǔ zǎi diào qiǎn chuān suō jìànxíng( )( )( )( )第八单元25.宝葫芦的秘密 jiè shào shēng míng yāo guài guī jǔ( )()()( )pī miàn xìng fú shuǐ mì táo xiàng rì kuí( )( )()()26.巨人的花园 yáng yì yǔn xǔ wéiqiáng gào shì pái()()()( )jìn zhǐ hū xiào sè sèfā dǒu huāng liáng( )( )( )( )xuān nào pò sǔn zēngtiān hú nào( )( )()()lěng kù tí xǐng liǎn jiá chāichú()( )( )()统编教材四年级(下册)一类生字词过关卷·参考答案第一单元 2.乡下人家独特 照例 率领 觅食屋檐 构成 装饰 凤仙踏步 倘若 天高地阔 和谐催眠曲 甜蜜 梦想 顺序 3.天窗慰藉 扫荡 威力 锐利帐子 闪烁 奇幻 蝙蝠霸气 猫头鹰 复杂 河滩第二单元 5.琥珀怒吼 松脂 灰尘 拂拭划动 晌午 热辣辣 淹没冲刷 断绝 泥沙 美餐推测 详细 情形 挣扎 6.飞向蓝天的恐龙恐龙 笨重 迟钝 鸽子末期 欣喜若狂 描绘 隧道形态 膨大 前肢 鸟翼具备 开辟 脱离 根据 7.纳米技术就在我们身边纳米 无能为力 拥有 冰箱除臭 蔬菜 材料 钢铁隐形 健康 细胞 疾病病灶 需要 深刻 预防第三单元 9.短诗三首繁星 藤萝 波涛 漫灭膝盖 躲藏 10.绿墨水瓶 墨绿 嫩绿 淡绿粉绿 集中 交叉 教练整齐 节拍 拥挤 指挥 12.白桦白桦 毛茸茸 潇洒 花穗朦胧 寂静 朝霞第四单元 13.猫无忧无虑 呼唤 贪玩 响动尽职 屏息 稿纸 解闷勇猛 满月 淘气 变化多端磨蹭 跌倒 花盆 生气勃勃 14.母鸡讨厌 理由 孵化 心事田坝 反抗 忠厚 毒手警戒 预备 汤圆 掘地 15.白鹅即将 姿态 高傲 狂吠京剧 一丝不苟 譬如 侍候饭馆 附近 脾气 扬长而去敏捷 空空如也 昂首供养 局促第五单元 16.海上日出清静 浅蓝 扩大 范围刹那 夺目 分辨 灿烂不仅 努力 紫色 17.记金华的双龙洞杜鹃 气势 聚集 拥挤臀部 脚跟 移动 昏暗额角 登陆 宽广 石钟乳石笋 观赏 新奇 挤压第六单元 18.小英雄雨来芦花 发愣 枪栓 胳膊劫难 炕沿 戒指 柜板绸子 枪声 尸首 防备慌忙 铅笔 鬼脸 敌人第七单元 23.“诺曼底号”遇难记行驶 凌晨 剖开 窟窿混乱 秩序 岗位 惊慌失措主宰 调遣 穿梭 践行第八单元 25.宝葫芦的秘密介绍 声明 妖怪 规矩劈面 幸福 水蜜桃 向日葵 26.巨人的花园洋溢 允许 围墙 告示牌禁止 呼啸 瑟瑟发抖 荒凉喧闹 破损 增添 胡闹冷酷 提醒 脸颊 拆除五下统编教材五年级(下册)一类生字词过关卷第一单元2.祖父的园子 hú dié qīng ting mà zha yuán gǔn gǔn( )( )()( )míng huǎng huǎng yīng táo xiā nào()( )( )chú tou chéng rèn suí yì( )( )( )第二单元5.草船借箭 dù jì wěi tuō zhào bàn yù jì jǐn jí( )( )( )( )( )jūn ling zhuàng tàn tīng sī zì bù zhì( )()( )( )diào dù nà hǎn shén jī miào suàn( )()( )6.景阳冈bàn yè sān gēng yī yǐn ér jìn chǐ xiào()()( )xiōng tang xìng mìng guǐ jì pò làn( )( )()( ) quán tou sū ruǎn( )( )第四单元10.青山处处埋忠骨 zhěn suǒ nián ling shú liàn jīng yí( )( )()( )shěn shì yī zhēn jiàn xiě shī xíng( )()( )qīng xǐng chàn dǒu yī shēng bù kēng( )( )()zhǎn xīn yóu zhōng cāng bái cí xiáng( )()( )()sù rán qǐ jìng róng xìng( )( )11.军神 nǐ ding duàn liàn qíng bú zì jīn( )( )( ) wèiwèn juàn liàn bēn fù fán máng( )()( )()tè shū qiānzì xià yì shí( )()( )第五单元13.人物描写一组 shuāi jiāo qī fu jiǎo wàn zi( )( )( ) zhītǐ gé jú wú yí zhí zi( )()( )() hóu lóng( )14.刷子李 fěn shuā shī fù jué huó bàn xìn bàn yí( )( )( )()()pài tóu bāo fu shǒu fǎ xiánjiē ping zhàng()()()()()zhī ma shén shèng qīnfàn lòu xiàn er( )( )()( )hōng rán nán kān( )( )第六单元16.田忌赛马 yī cì děng jí chuí tóu sang qì jiān bǎng( )( )( )()wā ku xìn xīn xiōng yǒuchéngzhú( )( )( )dé yì yáng yáng kuā yào jī fěng( )( )( ) qīng miè diào huàn()( )17.跳水háng xíng fēng ping làng jìng( )()fàng sì wéi gān kū xiàobù dé yǎn bā bā()()( )( )xià hu chuan cāng hǎiōu miáo zhǔn( ) ()()( )xīn jīng dǎn zhàn()第七单元18.威尼斯的小艇 zòng héng chuán shāo diàn zi chuāng lián()( )( )( )shǒu máng jiǎo luàn bǎo mǔ()()chén jì ting bó mǎ tóu()( )()19.牧场之国 yí tài duānzhuāng yuǎn tiào jùn mǎ( )()()zhē yǎn zǔ dǎng fēichí liáo kuò()()()()zàn xǔ bǎn dèng yāohe língdāng( ) ()() ( )huī fù chén shuì shēng chù dēngtǎ( )( )( )( )第八单元22.手指 mǔ zhǐ jiē chù niǔ kòu xiàng mào()( )()()yǎng zūn chǔ yōu miǎo xiǎo xiǎng lè()() ()fù yōng tuánjié()( )统编教材五年级(下册)一类生字词过关卷·参考答案第一单元 2.祖父的园子蝴蝶 蜻蜓 蚂蚱 圃滚滚明晃晃 樱桃 瞎闹锄头 承认 随意第二单元 5.草船借箭妒忌 委托 照办 预计 紧急军令状 探听 私自 布置调度 呐喊 神机妙算 6.景阳冈半夜三更 一饮而尽 耻笑胸膛 性命 诡计 破烂拳头 酥软第四单元 10.青山处处埋忠骨诊所 年龄 熟练 惊疑审视 一针见血 施行清醒 颤抖 一声不吭崭新 由衷 苍白 慈祥肃然起敬 荣幸 11.军神拟定 锻炼情不自禁 慰问 眷恋 奔赴 繁忙 特殊 签字 下意识第五单元 13.人物描写一组摔跤欺负 脚腕子肢体格局侄子喉咙 14.刷子李粉刷 师傅 绝活 半信半疑派头 包袱 手法 衔接 屏障 芝庥 神圣 侵犯 露馅儿 轰然 难堪第六单元 16.田忌赛马依次 等级 垂头丧气 肩膀 挖苦 信心 胸有成竹得意洋洋 夸耀 讥讽 轻蔑调换 17.跳水航行 风平浪静 放肆桅杆 哭笑不得 眼巴巴吓唬 船舱 海鸥 瞄准心惊胆战第七单元 18.威尼斯的小艇纵横 船艄 垫子 窗帘手忙脚乱 保姆 沉寂 停泊码头 19.牧场之国仪态 端庄 远眺 骏马遮掩 阻挡 飞驰 辽阔赞许 板凳 吆喝 铃铛恢复 沉睡 牲畜 灯塔第八单元 22.手指拇指 接触 纽扣 相貌养尊处优 渺小 享乐附庸 团结六下统编教材六年级(下册)一类生字词过关卷第一单元 1.北京的春节 gēng xīn biān pào tōng xiāo jiān duàn bì dìng()( )( )( )()guāng jǐng rán fàng jiào chē wànbù dé yǐ( )() ()( )luò tuo yuán xiāo yí lǜ cǎi huì fènwài( )( )( )()()là bā suàn táng cù jiǎo zi bǎitān qià hǎo()()( )()( )zá bàn er zhǎ yǎn xiǎofàn bǐ cǐ hè nián()( )()( )( )2. 腊八粥 jiǎo huonóng chóu kě kào cāi xiǎng fěn suì()( )()()( )jiěshì là bā zhōu tián nì tūn yàn tāng chí( )()()()()zhǒng zhàng áo zhōu hè sè rǎn gāng zāng shuǐ()( )( )()()第二单元5.鲁滨逊漂流记(节选)liú luò qī liáng jì mò kǒng jù yàn huì() ()() ()()yōu shāng quē fá pāo qì kòng zhì zhàlán( )()()( )()dǎo méi shū jí liáo tiān jiè dài tiāotī()( )()()()kùn jìng xí jī fáng yùyān zhī fēifú()( )()()bì mìng fù miè( )()第三单元8. 匆匆 kōng xū tàn xī pái huái duǒ cáng ( )()()()zhēng róng chì luǒ luǒ nuó yí( )( )()9. 那个星期天 qīnwěn yī wèi wǎn huí míng mèi fāng zhuān() ()() ( ) ( )láo dao bàn dǎo jiǎo ròu dān wu róu cuō()( )( )()( )yǐ xué fān xiāng dǎo guì niàn dāotíng dùn( )( )( )()huàng dòng chóu chàng xiū zhǐ shíguāng()()()()jīng huáng( )第四单元11.十六年前的回忆 mái tóu hán hu bì miǎn jú shì yán jùn( )( )()( )( )pì jìng cán bào mó guǐ kǔ xíng fěitú( )( )()( )()fǎ ting ān dìng zhàn jù huì yì zhíxíng( )()()( )()guò dù yòu zhì dèng yǎn piānpì chǒu jiàn( )()( )( )( )xuē zi kǔn bǎng hēngchàng mián páo()()( )()pā de yì shēng()12. 为人民服务 gé mìng jiě fang chè dǐ yì yì bō xuē( )( )()()( )yā pò pī ping xīng wàng wǔ húsì hǎi()( )()( )()mù biāo zé rèn xī shēng chuīshì yuán()()( )()( )zhì dù jì tuō tài shān sòngzàng()()( )()第五单元15.真理诞生于一百个问号之后 zhēn lǐ dìng lǐ yí wèn zhèng jù línggǎn()()( )( )()lǐng yù jī yù huā pǔ yán suān jiànluò()()()()( )huā ruǐ sōu jí qiū yǐn jiēduàn wèi gé nà()()()( )( )sī kōng jiàn guan jiànwēi zhī zhù ( )()16.表里的生物 hóng liàng mángrén qīng cuì dān diào jiā sù ( )()()( )() chǐlún wéi kǒng chǒu è kǒng bù zhèng shí( ) ( ) ( ) ( ) ( )xī shuài zǔ lán bō li( )( )()统编教材六年级(下册)一类生字词过关卷·参考答案第一单元 1.北京的春节更新 鞭炮 通宵 间断 必定光景 燃放 轿车 万不得已骆驼 元宵 一律 彩绘 分外腊八蒜 糖醋 饺子 摆摊 恰好杂拌儿 眨眼 小贩 彼此 贺年 2. 腊八粥搅和 浓稠 可靠 猜想 粉碎解释 腊八粥 甜腻 吞咽 汤匙肿胀 熬粥 褐色 染缸 脏水第二单元 5.鲁滨逊漂流记(节选)流落 凄凉 寂寞 恐惧 宴会忧伤 缺乏 抛弃 控制 栅栏倒霉 书籍 聊天 借贷 挑剔困境 袭击 防御 焉知非福毙命 覆灭第三单元 8. 匆匆空虚 叹息 徘徊 躲藏蒸融 赤裸裸 挪移 9. 那个星期天亲吻 依偎 挽回 明媚 方砖唠叨 绊倒 绞肉 耽误 揉搓蚁穴 翻箱倒柜 念叨 停顿晃动 惆怅 休止 时光惊惶第四单元 11.十六年前的回忆埋头 含糊 避免 局势 严峻僻静 残暴 魔鬼 苦刑 匪徒法庭 安定 占据 会意 执行过度 幼稚 瞪眼 偏僻 瞅见靴子 捆绑 哼唱 棉袍啪的一声 12. 为人民服务革命 解放 彻底 意义 剥削压迫 缺点 兴旺 五湖四海目标 责任 牺牲 炊事员制度 寄托 泰山 送葬第四单元 15.真理诞生于一百个问号之后真理 定理 疑问 证据 灵感领域 机遇 花圃 盐酸 溅落花蕊 搜集 蚯蚓 阶段 魏格纳司空见惯 见微知著 16.表里的生物洪亮 盲人 清脆 单调 加速齿轮 唯恐 丑恶 恐怖 证实蟋蟀 阻拦 玻璃
统编版语文1-6年级(下册)一类生字词•过关卷(附答案).docx (50.79 KB, 售价: 700 学币)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|网站声明|电子亮照|学问文库 ( 冀ICP备2021002572号 )|网站地图

GMT+8, 2023-6-2 15:52 , Processed in 0.049216 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表